WINKLER

Váš spoľahlivý zamestnávateľ

Ponúkame stabilnú prácu v silnej a perspektívnej spoločnosti s možnosťou profesionálneho rastu

Duálne vzdelávanie

Duálny systém vzdelávania

Plne si uvedomujeme dôležitosť odborného vzdelávania a preto stále viac kladieme dôraz na získavanie nových, kvalitných, odborne vyspelých zamestnancov.

Študentom stredných odborných učilíšť poskytujeme vhodné podmienky pre zvyšovanie ich kvalifikačných schopností. Majú tak možnosť získavania kvalitnej prípravy na povolanie a úspešného uplatnenia sa na trhu práce.

V školskom roku 2023/2024 prijmeme 1 žiaka 1.ročníka z každého odboru

Kontaktná osoba:
Ing. Eva Jančárová, finančný riaditeľ
eva.jancarova@winkler.sk
tel.: +421566442255

Benefity duálneho systému vzdelávania

Nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľa
• Práca s modernými zariadeniami a technológiami
• Vplyv zamestnávateľa na obsah odborného vzdelávania
• Výber žiaka zamestnávateľom
• Úzka spolupráca podniku, školy, žiaka a rodiča
• Motivácia žiaka finančným a hmotným zabezpečením k lepším pracovným a študijným výkonom
• Reálne pracovné, sociálne situácie a osvojenie si pracovných návykov, pracovnej morálky a „firemnej kultúry“
• Ušetrenie nákladov zamestnávateľa na zaškolenie nových zamestnancov
• Finančné stimuly a možnosť uplatnenia nákladov pre zamestnávateľov
• Získanie kvalifikovanej pracovnej sily, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce
• Možnosť uzatvorenia Zmluvy o budúcej pracovnej zmluve medzi zamestnávateľom a žiakom

Praktické vyučovanie v týchto odboroch

kód odboru štúdia – názov odboru štúdia

2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 02 autoopravár – elektrikár
2487 H 03 autoopravár – karosár
 2495 K autoopravár – autotronik
2487 H 04 autoopravár – lakovník

Žiakom s ktorými uzatvoríme Učebnú zmluvu poskytujeme finančné a hmotné zabezpečenie podľa zákona 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave:

  • Podnikové štipendium,
  •  Motivačné štipendium podľa priemeru známok v škole a na praxi,
  • Odmena za produktívnu prácu, závislá od priemeru známok na praxi,
  • Ochranné a pracovné pomôcky,
  • Stravovanie žiakov počas praxe.

Napíšte nám:

Nové pole

2 + 13 =

WINKLER s.r.o., Lastomírska 161, 071 01 Michalovce

Tel.: +421 56 644 22 55 - servis

Tel.: +421 56 688 84 71 - predaj

E-mail: winkler@winkler.sk

IČO: 36179868, IČ DPH: SK2020039329

Otváracie hodiny:

Pondelok – piatok:
8:00 – 17:00
Sobota:
zatvorené